رابطه خود را تست کنید

رابطه خود را تست کنیدشما کدام را ترجیح می دهید؟

شما ترجیح می دهید کدام را انتخاب کنید؟

شما کدامیک را بیشتر دوست دارید؟

شما کدامیک را ترجیح می دهید: پول نقد یا کارت اعتباری؟

شما کیک را دوست دارید یا شیرینی؟

شما کدام را دوست دارید؟

شما کدام مدل مو را ترجیح می دهید؟

شما کدام را ترجیح می دهید؟

شما کدامیک را دوست دارید؟ صورت با ریش یا اصلاح شده

حال شما در کدام حالت بهتر است؟

شما هوای بارانی را ترجیح می دهید یا هوای برفی را؟

شما گوشی اندروید دوست دارید یا گوشی آیفون؟

انتخاب شما کدام است: خودکار یا مداد؟

شما کدام را انتخاب می کنید؟

شما غذاهای گیاهی را دوست دارید یا غیر گیاهی را؟

شما دوست دارید تا ..... را تماشا کنید.

شما کدام را انتخاب خواهید کرد؟

شما آواز خواندن را دوست دارید یا رقصیدن را؟

شما کدام را انتخاب می کنید؟

کدامیک برای شما اهمیت بیشتری دارد؟

شما زندگی در دوره دانشگاه را دوست دارید یا دوره مدرسه رفتن؟

شما کدام زمان را ترجیح می دهید؟

شما بیشتر از کدامیک استفاده می کنید؟

شما تمایل دارید تا چه چیزی را بنوشید؟

شما کدام نوع از خرید را ترجیح می دهید؟

آیا شما تمایل دارید تا فیلم های ........ را تماشا کنید؟