رابطه خود را تست کنید

رابطه خود را تست کنیدشما کدامیک را ترجیح می دهید: پول نقد یا کارت اعتباری؟

شما کدام را ترجیح می دهید؟

انتخاب شما کدام است: خودکار یا مداد؟

شما کدام را ترجیح می دهید؟

کدامیک برای شما اهمیت بیشتری دارد؟

شما دوست دارید تا ..... را تماشا کنید.

شما کدام را انتخاب خواهید کرد؟

شما کدامیک را بیشتر دوست دارید؟

شما کدام نوع از خرید را ترجیح می دهید؟

شما کیک را دوست دارید یا شیرینی؟

شما بیشتر از کدامیک استفاده می کنید؟

شما کدام مدل مو را ترجیح می دهید؟

شما غذاهای گیاهی را دوست دارید یا غیر گیاهی را؟

شما کدام زمان را ترجیح می دهید؟

شما زندگی در دوره دانشگاه را دوست دارید یا دوره مدرسه رفتن؟

حال شما در کدام حالت بهتر است؟

شما کدام را دوست دارید؟

شما کدامیک را دوست دارید؟ صورت با ریش یا اصلاح شده

شما کدام را انتخاب می کنید؟

شما ترجیح می دهید کدام را انتخاب کنید؟

شما تمایل دارید تا چه چیزی را بنوشید؟

شما آواز خواندن را دوست دارید یا رقصیدن را؟

شما کدام را انتخاب می کنید؟

آیا شما تمایل دارید تا فیلم های ........ را تماشا کنید؟

شما هوای بارانی را ترجیح می دهید یا هوای برفی را؟

شما گوشی اندروید دوست دارید یا گوشی آیفون؟