2021 Friendship Dare

2021 Friendship Dare


شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

شما همیشه شاد هستید یا عصبانی؟

شما کدام رنگ را انتخاب می کنید؟

شما ترجیح می دهید تا چطور ارتباط برقرار کنید؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما دوست دارید کجا زندگی کنید؟

شما کدامیک را به عنوان هدیه انتخاب می کنید؟

شما همیشه دیر می رسید یا زود؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

شما دوست دارید تا چطور زندگی کنید؟

آیا شما به صدای قلب خود گوش می دهید یا مغزتان؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

شما جوک را دوست دارید یا معما را؟

شما دوست دارید چه نوع بازی انجام دهید؟

شما کدام نوع مهمانی را دوست دارید؟

شما دوست دارید تا به کجا سفر کنید؟

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما دوست دارید تا یک فرد ثروتمند باشید یا یک فرد شاد؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟

شما کدام نوع میوه رو دوست دارید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما پول را می خواهید یا شهرت را؟

شما چطور صحبت می کنید؟

شما کدام حیوان را دوست دارید؟

شما می خواهید کجا زندگی کنید؟

شما دوست دارید چه چیزی بخورید؟