رابطه خود را تست کنید

رابطه خود را تست کنیدشما غذاهای گیاهی را دوست دارید یا غیر گیاهی را؟

شما کدام مدل مو را ترجیح می دهید؟

شما زندگی در دوره دانشگاه را دوست دارید یا دوره مدرسه رفتن؟

شما کدامیک را بیشتر دوست دارید؟

حال شما در کدام حالت بهتر است؟

شما ترجیح می دهید کدام را انتخاب کنید؟

شما هوای بارانی را ترجیح می دهید یا هوای برفی را؟

شما کدامیک را ترجیح می دهید: پول نقد یا کارت اعتباری؟

شما کیک را دوست دارید یا شیرینی؟

انتخاب شما کدام است: خودکار یا مداد؟

شما تمایل دارید تا چه چیزی را بنوشید؟

شما کدام زمان را ترجیح می دهید؟

شما کدام را انتخاب می کنید؟

شما بیشتر از کدامیک استفاده می کنید؟

شما گوشی اندروید دوست دارید یا گوشی آیفون؟

شما آواز خواندن را دوست دارید یا رقصیدن را؟

کدامیک برای شما اهمیت بیشتری دارد؟

شما کدام را ترجیح می دهید؟

شما کدام نوع از خرید را ترجیح می دهید؟

شما کدام را دوست دارید؟

شما کدام را انتخاب می کنید؟

آیا شما تمایل دارید تا فیلم های ........ را تماشا کنید؟

شما دوست دارید تا ..... را تماشا کنید.

شما کدامیک را دوست دارید؟ صورت با ریش یا اصلاح شده

شما کدام را انتخاب خواهید کرد؟

شما کدام را ترجیح می دهید؟