رابطه خود را تست کنید

رابطه خود را تست کنیدشما کیک را دوست دارید یا شیرینی؟

آیا شما تمایل دارید تا فیلم های ........ را تماشا کنید؟

کدامیک برای شما اهمیت بیشتری دارد؟

حال شما در کدام حالت بهتر است؟

شما گوشی اندروید دوست دارید یا گوشی آیفون؟

انتخاب شما کدام است: خودکار یا مداد؟

شما کدام را انتخاب می کنید؟

شما کدام را انتخاب می کنید؟

شما کدام را انتخاب خواهید کرد؟

شما ترجیح می دهید کدام را انتخاب کنید؟

شما زندگی در دوره دانشگاه را دوست دارید یا دوره مدرسه رفتن؟

شما کدامیک را بیشتر دوست دارید؟

شما کدام را دوست دارید؟

شما تمایل دارید تا چه چیزی را بنوشید؟

شما کدام مدل مو را ترجیح می دهید؟

شما کدام نوع از خرید را ترجیح می دهید؟

شما کدام را ترجیح می دهید؟

شما غذاهای گیاهی را دوست دارید یا غیر گیاهی را؟

شما هوای بارانی را ترجیح می دهید یا هوای برفی را؟

شما کدامیک را دوست دارید؟ صورت با ریش یا اصلاح شده

شما کدامیک را ترجیح می دهید: پول نقد یا کارت اعتباری؟

شما بیشتر از کدامیک استفاده می کنید؟

شما کدام را ترجیح می دهید؟

شما آواز خواندن را دوست دارید یا رقصیدن را؟

شما دوست دارید تا ..... را تماشا کنید.

شما کدام زمان را ترجیح می دهید؟