TRUE or FALSE

TRUE or FALSE


شما عاشق زندگی کردن به سبک لوکس هستید؟

شما دوست دارید فیلم تماشا کنید؟

آیا شما اشتباهات دیگران را هرگز نمی بخشید؟

شما عاشق شکلات هستید؟

شما تنبل هستید

شما ورزش کردن را دوست دارید؟

شما قهوه دوست دارید؟

شما عاشق ساده زندگی کردن هستید؟

شما هر روز خوشبو کننده استفاده می کنید

شما یک فرد شوخ طبع هستید؟

شما دوست دارید بازی کنید؟

شما دوست دارید بیشتر وقت خود را در تنهایی سپری کنید؟

شما به دیگر افراد اعتقاد دارید؟

همیشه حق با شماست

شما در حمام آواز می خوانید.

شما آشپزی کردن را دوست دارید؟

شما یک فرد جدی هستید؟

شما نحوه ساز زدن رو می دانید

شما نحوه مدیریت کردن وضعیت های مختلف را به آسانی می دانید؟

شما خیلی اعتراض می کنید

شما همیشه خرید کردن را دوست دارید؟

شما خالکوبی دارید

شما کتاب خواندن را دوست دارید؟

شما آن کسی که قبلا شما را اذیت کرده، بخشیده اید.

شما قبلاً یک نامه عاشقانه نوشته اید

شما بستنی دوست دارید؟

شما دوست دارید همیشه مسافرت کنید؟

شما تمایل دارید تا در 5 سال آینده ازدواج کنید

شما نحوه رقصیدن را می دانید

شما عاشق حیوانات هستید؟

شما دوست دارید زمان بیشتری را با دوستان بگذرانید؟

شما همیشه دیر می رسید

شما از آنچه که پیش از این انجام داده اید، پشیمان هستید

شما می خواهید بچه دار شوید.

شما دوست دارید زمان بیشتری را با خانواده بگذرانید؟

شما دوست دارید تا بیشتر در شبکه های اجتماعی پست بگذارید؟

شما تماس هایی از روی شوخ طبعی انجام می دهید؟

شما خیلی به سایرین اعتماد می کنید؟

شما خیلی می خوابید؟

شما خیلی صحبت می کنید؟

شما بعد از 3 بار نوشیدن، مست می شوید