رابطه خود را تست کنید

رابطه خود را تست کنید


یک مقصد را انتخاب کنید

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

کدام فعالیت را انتخاب می کنید؟

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

آن چیزی را حال شما بد می کند:

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟

یک اولویت را انتخاب کنید

شما کدام حیوان را دوست دارید؟

شما جوک را دوست دارید یا معما را؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

فصل دلخواه خود را انتخاب کنید

یک نوشیدنی انتخاب کنید

یک مکان را در طبیعت انتخاب کنید

اسنک مورد علاقه خود در زمان تماشای فیلم را انتخاب کنید

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟

دوست دارید در صبحانه کدام را میل کنید؟

حال کنونی شما چگونه است؟

شما دوست دارید چه چیزی بخورید؟